01-01-2010

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1 Algemene Voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de Vectrus website of op CD-ROM).
1.2 Opdrachtgever De partij aan wie het aanbod van Vectrus is gericht, met wie Vectrus de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan deze partij worden geleverd.
1.3 Producten Alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Vectrus en Opdrachtgever.
1.4 Diensten Alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Vectrus en Opdrachtgever.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Vectrus van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van Opdrachtgever.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die Vectrus geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Vectrus door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.

2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Vectrus en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.4 Vectrus wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.

2.5 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Vectrus en Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de
nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3: Aanbieding, offerte en overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Vectrus zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Offertes van Vectrus zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat Vectrus de door Opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat Vectrus tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

3.4 Bij het aanvaarden van de door opdrachtgever verstrekte opdracht door Vectrus vind facturering plaats op basis van artikel 4.6 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4: Prijzen en tarieven, meerwerk
4.1 Alle door Vectrus vermelde prijzen en tarieven gelden in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

4.2 Alle door Vectrus vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

4.3 Vectrus is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten 1 (één) maand na de aankondiging daarvan in.

4.4 Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door Vectrus aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen 8 (acht) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met Vectrus schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.

4.5 Indien in overleg met Opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen Vectrus en Opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4.6 Facturatie geschied in twee delen van elke 50% van het in de opdrachtovereenkomst vermelde bedrag. Het eerste termijn van 50% zal bij aanvang van de overeenkomst met opdrachtgever worden gefactureerd. Het tweede termijn van 50% zal na oplevering van opdrachtgever worden gefactureerd.

Artikel 5: Betaling
5.1 Opdrachtgever dient de facturen van Vectrus te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.

5.2 Alle betalingen door Opdrachtgever aan Vectrus worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.

5.3 Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

5.4 Vectrus is te allen tijde gerechtigd om terzake van de levering van Producten en/of Diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, bijvoorbeeld door middel van een aan Vectrus verstrekte machtiging tot automatische incasso, en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Voorts is Vectrus gerechtigd om zekerheid voor betaling te ontvangen in een naar keuze van Vectrus aan te geven vorm, bijvoorbeeld een bankgarantie. Vectrus zal in zodanig geval de Producten en/of Diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen.

5.5 Indien Opdrachtgever enige factuur van Vectrus niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Vectrus heeft het recht om in een dergelijk geval zonder nadere aankondiging de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen.

5.6 Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Vectrus de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van EURO 650,-. (zeshonderdvijftig)

Artikel 6: Levering, risico en eigendomsvoorbehoud
6.1 Opgegeven termijnen voor de levering door Vectrus van Producten en/of Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen Vectrus en Opdrachtgever gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop de betreffende Producten in de feitelijke macht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever komen.

6.3 Opdrachtgever dient alle geleverde Producten direct na aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.

6.4 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Vectrus, totdat opdrachtgever alle bedragen die hij aan Vectrus verschuldigd is vanwege door Vectrus
geleverde producten en/of diensten, alsmede de daarover verschuldigde rente en kosten zoals bedoeld in de artikelen 5.5 en 5.6, volledig heeft voldaan. Voor zover er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd volledig en tijdig worden voldaan.

6.5 De aangeboden Diensten en Producten van Vectrus mogen alleen worden aangewend voor doeleinden die niet strijdig zijn met de Wet, de goede zeden, de openbare orde, de Netetiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Doeleinden die hiermee wel strijdig zijn, zijn onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: – spamming – het inbreuk plegen op auteursrechtelijke beschermd werk(en) of anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden – het verspreiden van kinderpornografie – het uiten van racistische leuzen – het aanzetten tot oproer – het zonder toestemming binnendringen van andere computers (hacken), waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

Artikel 7: Reclames
7.1 Alle bezwaren van Opdrachtgever tegen een factuur van Vectrus of een door Vectrus automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan Vectrus te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel gecniasseerde bedrag als door Opdrachtgever erkend geldt.

7.2 Indien Opdrachtgever van mening is dat een door Vectrus geleverd Product of geleverde Dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever Vectrus daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 14 (veertien) dagen na levering, dan wel 14 (veertien) dagen na het moment waarop Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

Artikel 8: Intellectuele eigendom
8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Producten en/of Diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Vectrus en Opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Vectrus of diens leveranciers. De levering van Producten en/of Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

8.2 Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de Producten en resultaten van de Diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan Opdrachtgever opgelegd.

8.3 Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vectrus de Producten en resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

8.4 Opdrachtgever zal aanduidingen van Vectrus of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

8.5 Vectrus staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in artikel 8.2 genoemde gebruiksrecht aan Opdrachtgever te verstrekken en vrijwaart Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de Producten en/of resultaten van de Diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij Opdrachtgever in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Vectrus geleverde Producten en/of resultaten van de Diensten.

Artikel 9: Verstrekking gegevens door Opdrachtgever
9.1 Opdrachtgever zal Vectrus steeds tijdig en volledig voorzien van de door Vectrus verzochte gegevens en alle andere informatie, nodig voor de levering van de Producten en/of Diensten.

9.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat de in artikel 9.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de informatie aan Vectrus te verstrekken ten behoeve van de levering van de Producten en/of Diensten. Opdrachtgever vrijwaart Vectrus tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

9.3 Indien er door Opdrachtgever gegevens aan Vectrus worden verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat Opdrachtgever er voor in dat terzake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik en de bewerking ervan door Vectrus eveneens is toegestaan. Opdrachtgever vrijwaart Vectrus tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

Artikel 10: Geheimhouding
10.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

10.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 11: Aansprakelijkheid Vectrus
11.1 De wettelijke aansprakelijkheid van Vectrus wegens toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan 1 jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EURO 10.000 en, ingeval de schade bestaat uit door of lichamelijk letsel of zaaksbeschadiging, maximaal EURO 10.000 per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

11.2 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Vectrus te herstellen of op te heffen zodat de prestatie van Vectrus wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van die schade. Indien Vectrus en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een bindende levertermijn zijn overeengekomen, gelden de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken vanwege het noodgedwongen treffen van voorzieningen omdat Vectrus niet binnen de bindende levertermijn heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen, ook als directe schade.

11.3 Iedere aansprakelijkheid van Vectrus voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

11.4 De aansprakelijkheid van Vectrus is beperkt tot 1 (één) maand na levering van de aangeboden dienst of geleverd product en is uitsluitend naar Nederlands recht en binnen Nederlandse jurisdictie.

11.5 Vectrus is niet aansprakelijk voor de eventuele schade voor de Opdrachtgever in geval van opheffing of overdracht van een domein. Het is niet toegestaan een merknaam door Vectrus te laten registreren. Geregistreerde merknamen zullen door Vectrus opgeheven worden of naar de rechtmatige houder worden overgedragen.

11.6 Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de algemene leveringsvoorwaarden van Vectrus en deze te accepteren. Tevens verklaart Opdrachtgever kennis te hebben genomen van de huidige bepalingen van het Reglement voor Registratie van Internet Domeinnamen (NL) en deze te aanvaarden.

11.7 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij gerechtigd is de aangevraagde domeinnaam te gebruiken en dat de domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van derden. Vectrus is door de Opdrachtgever gevrijwaard, ter zake van, en schadeloos gesteld voor, alle kosten en schade die voortvloeien uit een aanspraak van een derde dat de domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten of wanneer de gebruiker zich niet aan de algemene leveringsvoorwaarden van Vectrus heeft gehouden. Opdrachtgever zal Vectrus onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere vordering van een derde dat de domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten.

Artikel 12: Overmacht
12.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Vectrus indien er sprake is van overmacht.

12.2 Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat Vectrus gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Opdrachtgever lijdt tengevolge van die ontbinding. Vectrus is gerechtigd tot betaling door Opdrachtgever van alle tot Producten en/of Diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Opdrachtgever zijn geleverd.

Artikel 13: Beëindiging
13.1 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door Vectrus geleverde Producten en/of Diensten, tenzij Vectrus ter zake van een bepaald Product of bepaalde Dienst in verzuim is.

13.2 Vectrus is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat Vectrus hierdoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever, indien aan Opdrachtgever voorlopige of definitieve surscéance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van Opdrachtgever of indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beeïndigd.

13.3 Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt Opdrachtgever het gebruik van ter beschikking gestelde Producten en/of resultaten van Diensten en retourneert alle exemplaren van programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

13.4 Voor alle in alle redelijkheid als abonnement omschrijf bare diensten geld een opzegtermijn van 2 maanden voor het einde van de contract duur.

13.5 Voor alle met Vectrus aangegane diensten geldt een contract duur van tenminste 1 jaar. Telkens stilzwijgend verlengt met 1 jaar met een opzeg termijn van 3 maanden.

Artikel 14: Personeel
14.1 Opdrachtgever zal werknemers van Vectrus die ten behoeve van de levering van Producten en/of Diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun
werkzaamheden.

14.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Vectrus voortduurt, alsmede 1 jaar na afloop daarvan, werknemers van Vectrus in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vectrus. Onder werknemers van Vectrus worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Vectrus of van 驮 van de aan Vectrus gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Vectrus of van 1 van de aan Vectrus gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 15: Geschillen
15.1 De Opdrachtgever gaat ermee akkoord Vectrus schadeloos te stellen bij het ontstaan van claims, acties, teweeg brengen van acties, schade en/of andere kosten (inclusief juridische kosten) voortkomende uit het niet naleven van de hierboven omschreven regels.

15.2 De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Vectrus van Producten en/of Diensten worden beheerst door Nederlands recht.

15.3 Geschillen tussen Vectrus en Opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Vectrus van Producten en/of Diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag.